Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Maciej Abramczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ABM Maciej Abramczuk z siedzibą w Pile, ul. Warsztatowa 8, kod pocztowy 64-920 Piła.
  2. Dane osobowe Kupujących chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich serwerach oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.
  3. Podanie przez Kupujących danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego fabrykazdrowegojedzenia.pl, wystawiania Kupującym faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
  5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej info@gymfactory.pl albo telefonicznie (na numer telefonu 600393839) bądź listownie (na wskazany w ust. 1 adres jego siedziby).
  6. Strona internetowa fabrykazdrowegojedzenia.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.fabrykazdrowegojedzenia.pl do indywidualnych potrzeb Użytkownika strony internetowej.
  7. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies.
  8. Administrator prosi, aby wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony danych osobowych Kupujących zgłaszać drogą mailową (na adres poczty elektronicznej info@gymfactory.pl) albo telefonicznie (na numer 600393839) bądź listownie (na wskazany w ust. 1 adres siedziby Sprzedawcy).